پروژه‌های در دست اقدام (2)

تعمیرات اساسی واحد دو گازنیروگاه سیکل ترکیبی کازرون۱۳۹۵
نام پروژهمحل اجراسال
بازدید سالانه نیروگاه بخار شهید مفتح همدان ۱۳۹۵
تعمیرات اساسی واحد سه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ۱۳۹۵
خرید والو و سیفتی والو شرکت تولید نیروی برق اصفهان ۱۳۹۸

1
2
3
4