پروژه‌های در دست اقدام

نام پروژهمحل اجراسال
خرید هیترهای فشار قوی شماره ۴ و ۵ واحد ۳ نیروگاه اصفهان نیروگاه اسلام آباد اصفهان ۱۳۹۷
خرید والو و سیفتی والو نیروگاه اصفهان نیروگاه اسلام آباد اصفهان ۱۳۹۸

1
2
3
4